Minggu, 18 Desember 2011

MUQODIMMAH SYARAH RUSLAN (Terjemahan Muhamad Mukhtar)


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang.
Hanya kepada Allah memohon pertolongan. Berkata Pemimpin dan Penghulu kita, Guru para guru Islam, Abu Zakaria al-Anshori al-Syafi’i-Semoga Allah Ta’ala melapangkan kematiannya, dan memberi balasan pada orang yang telah menolongnya di dunia dan akhirat. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada (Nabi) Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya semua. Amiin.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang.
Segala puji hanya milik Dzat yang menyendiri dengan sifat wahdaniyyah (tunggal sifat, dzat, dan af’al), mengasing dengan sifat-sifat robaniyyah (ketuhanan). Sholawat dan salam semoga terlimpakan pada Nabi (Muhammad) sahabat, keluarga, dan pasukan (umat)nya. Setelah itu, maka sesungguhnya ilmu tauhid itu ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu yang lain, bahkan yang termulia. Dari salah satu yang mencukupi dalam pembhasannya adalah ar-Risalah al-Ruslaniyah (Sepucuk Surat dari Ruslan) karangan Imam al-‘Arif billah Ruslan al-Dimasyqi (Damaskus). Semoga Allah bersihkan dosanya dan menjadikan sorga sebagai tempat tinggalnya. Ketika adanya ar-Risalah al-Ruslaniyah adalah sebaik-baik kitab dalam ilmu tauhid yang telah di karang, dan yang sangat berbobot dari semua karangan yang berbobot yang telah di susun, maka aku mohon petunjuk kepada Allah agar aku mampu memberi komentar (syarah) untuk mengurai kalimat-kalimatnya dan mencapi kehendak maksudnya. Dan aku namai komentar (syarah) itu dengan nama fathur rohman (Kemenangan dari Yang Maha Pengasih) sebgai syarah (komentar) atas risalah al-wali Ruslan. Ketahuliah, sesungguhnya ilmu tauhid itu (wajib) di cari, Allah berfirman, “fa’lam annahu laa ilaha illallah” (maka ketahuilah, bahwa tiada Tuhan selain Allah), firman Allah tersebut menetapkan ketiadaan syirik.
Syirik itu dua macam; Dhohir, jali (jelas dan terang), al-Ghozali dan yang lain, telah menjelaskan tentang syirik dhohir dan jali serta menjelaskan bagian-bagianya, dan Bathin, khofi (samar), yaitu pengusaan (akwan-semesta alam) seluruh keadaan pada hati sehingga menghalangi pertolongan dari alam ghaib (Allah swt). Itu menjadikan syirik khofi (syirik samar) jauh dari hadirat suci dengan tanda-tanda pancaindera. Penyusun (Wali Ruslan) telah mengingatkan hal itu dengan kalimatnya; keseluruhanmu, wahai orang yang jauh dzat, sifat, dan fi’ilnya itu syirik khofi (syirik samar). Tempat tumbuhnya itu adalah prasangka dan hayalan. Prasangka dan hayalan itu menumbuhkan yang lainnya, seperti pangkat dan kedudukan yang hilang sirna. Ketika yang lain itu sirna darimu, maka nyata dengan ilmu ilahiyah (ilmu ketuhanan) akan tauhidmu yang menghilangkan dua macam syirik yang menetapi prasangka dan hayal.
Tidak tampak, yaitu (tidak) jelas, tauhidmu bagimu kecuali dengan (cara) kamu keluar dari dirimu (sendiri) dan dari aghyar (yang selain Allah), yaitu dengan pandanganmu pada aghyar (yang selain Allah) semuanya itu dari Allah, Allah-lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat. Penyandaran amalmu pada dirimu sendiri itu penyandaran pengusahaan, dan penyandaran amalmu pada Allah swt itu sah sebgai penciptaan. Allah-lah yang menciptakan dan kamu-lah yang mengusahakan, untuk di beri pahala atau di siksa.
Sewaktu kamu mampu melepaskan diri dengan keluar dar semua itu, maka tanpak nyata bagimu, sesungguhnya Dia Ta’ala Yang menciptakan maujud (yang berada), bukan dirimu. Ketika kamu tidak menyaksikan selain-Nya Ta’ala, maka kamu telah menunggalkan-Nya dengan senyatanya (haqiqotan). Syuhud (penyaksian) ini terkadang (agak) lama, (akan tetapi) hal itu jarang (terjadi). Dan terkadang (terjadi) bagaikan petir yang menyambar (sekejap). Ketika terbuka nyata bagimu hal itu bagimu, maka kamu (akan) mengerti, sesungguhnya syuhud (kenyataan) mu bagimu itu (suatu) dosa (yang) kamu memohon ampunan darimu. Maksudnya, dari syuhud (kenyataan) mu bagimu dengan melepaskanmu dari semua itu (akan) terbuka bagimu ilmu tauhid, tauhid dzati, tauhid sifati, dan tauhid fi’li.
Saat kamu temukan satu warna (macam) dari tauhid itu nyata syirik bagimu dalam perlawanannya dari yang menyerupai-Nya kepada makhluk, itu makom pisah, maka kamu akan temukan pada setiap saat dan masa, bahkan setiap nafas (suatu) tauhid, bahwa sesungguhnya Dia Yang Maha Membuat Yang Maha Ada, dan iman, maksudnya membenarkan hal itu hingga sampai menjadi sempurna keyakinanmu. Dan ketika kamu naik dari makom faroq (makom pisah) pada makom jama’  (makom bareng), maka (semakin) bertambahlah tauhid dan imanmu, sebagaimana perkataan Wali Ruslan:
Ketika kamu keluar, dirimu, dari memandang diri, maksudnya, dari pandanganmu pada tauhidmu. Dalam naskah lain, minhum (dari mereka). Maksudnya dari semua makhluk, maka (semakin) bertambahlah imanmu. Maksudnya pembenaranmu dalam makom kasyaf (makom terbuka) dan mu’ayanah (makom nyata), karena keluar dari salah satu dua yang berlawanan itu masuk pada yang lainnya. Dan ketika kamu keluar dari dirimu, maka bertambahlah keykinanmu. Dalm satu naskah yang lain, qowiyyu yaqinuka, kuatnya yakinmu, dengan sifat wahdaniyyah (sifat ketunggalan Allah), karena masalah yang berada padamu itu lebih sempurna dari tu di lain dirimu. Semua ini adalah martabat al-shidiqin (martabat orang-orang yang benar) MATAN RISALAH RUSLANIYYAH (Pengajian Ke Dua)


MATAN RISALAH RUSLANIYYAH
(Penulis: AL-SYEKH AL-IMAM AL-‘ALIM AL-‘AMIL
AL-ROBBANI RUSLAN AL-DIMASYQI)

1)  KULLUKA SYIRKUN KHOFIY.
[Keseluruhanmu adalah syirik yang samar].

2)  WA MAA YUBAYYINU LAKA TAUHIDUKA ILLA IDZA KHOROJTA ‘ANKA.
[Dan tauhidmu itu tidak akan bisa nyata bagimu kecuali kamu keluar dari dirimu sendiri].

3)  KULLAMAA AKHLASHTA YAKSYIFU LAKA ANNAHU HUU LAA ANTA TASTAGHFIRU MINKA
[Ketika kamu dapat melepaskan dirimu darimu, maka akan tampak bagimu bahwa sesungguhny DIA adalah DIA, bukan dirimu yang mohon ampunan darimu].

4)  WA KULLAMA WAJADTA NAU’AN MINHA, BAANA LAKAS SYIRKU FATAJIDUHU FII KULLI WAQTIN TAUHIDUN AUW IMANUN.
[Pada saat kamu temukan satu macam dari itu, maka syirik nyata bagimu; kemudian kamu temukan syirik itu pada setiap saat  berupa tauhid atau iman].

5)  WA KULLAMAA KHOROJTA MINHU, ZAADA IMAANUKA. WA KULLAMAA KHOROJTA MINHU, ZAADA YAQINUKA. YAA ASIRUS SYAHWATI WAL ‘IBADAH YAA ASIRUL MAQOMATI WAL MUKAASYAFATI, ANTA MAGHRURUN ANTA MASYGUULUN BIKA ‘ANHU. AINAL ISYTIGHOLU BIHI ‘ANKA, WAHUA JALLA WA ‘AZZA HADLIRUN NAADHIRUN, WAHUA MA’AKUM AINAMAA KUNTUM FI(DU)NYA WAL AAKHIROH.
[Ketika kamu keluar dari dirimu, maka bertambahlah imanmu. Dan ketika kamu keluar dari dirimu, maka bertambahlah yakinmu. Wahai tahanan syahwat dan ibadah! Wahai tahanan makom (kedudukan) dan mukasyafah (pengetahuan)! Kamu tertipu dan tersibukan dengan dirimu sendiri (sehingga) jauh dari-NYA. Kapan dan dimana kamu sibuk dengan-NYA (hingga) kamu jauhi dirimu? DIA Yang Maha Mulya dan Agung (selalu) hadir dan melihat, DIA bersamamu dimanapun kamu berada di dunia dan akhirat].
6)  IDAA KUNTA MA’AHU HAJABAKA ‘ANKA, WA IDZAA KUNTA MA’AKA ISTA’BADAKA LAHU.
[Ketika kamu bersama-NYA, DIA akan menghalangimu darimu. Dan ketika kamu bersamamu, maka DIA akan menjadikanmu hamba bagi diri-NYA].

7)  AL IMANU KHURUJUKA ‘ANHU. WAL YAQINU KHURUJUKA ‘ANKA.
[Iman itu keluarmu dari-NYA. Dan yakin itu keluarmu darimu].

8)  WA IDZAA ZADA IMANUKA NAQOLTA MIN HAALIN ILAA HAALIN. WA IDZA ZAADA YAQINUKA NAQOLTA MIN MAQOOMIN ILAA MAQOOMIN.
[Ketika imanmu bertambah, maka kamu akan berpindah daru satu keadaan pada keadaan yang lain. Dan ketika yakinmu bertambah, maka kamu akan berpindah dari satu makom (kedudukan) pada makom (kedudukan) yang lain].

9)  ASYARI’ATU LAKA HATTA TATHLUBUHU MINHU. WAL HAQIQOTU LAHU HATTA TATHLUBUHU BIHI LAHU JALLA WA ‘AZZA HAITSU LAA HIINA WA LAA AINA.
[Syari’at itu bagimu hingga kamu mencarinya dari-NYA. Hakikat itu bagi-NYA hingga kamu mencarinya dengan-NYA bagi diri-NYA Yang Maha Agung dan Mulia tidak terwaktu dan tertempat].

10)             FAS SYARI’ATU LAHAA HUDUUDUN WA JIHAATUN, WAL HAQIQOTU LAA HADDA WA LAA JIHATA.
[Maka syari’at itu punya batasan dan arah, dan hakikat itu tidak ada batas dan arahnya].

11)             AL QOOIMU MA’AS SYARI’ATI TAFADLULUN ‘ALAIHI BIL MUJAHADATI, WAL QOOIMU MA’AL HAQIQOTI TAFADLULUN ‘ALAIHI BIL MINNATI, WA SYATTAANA BAINAL MUJAHADATI WAL MINNATI .
[Yang beribadah (bersama) dengan syari’at itu (menjadi) anugerah dengan mujahadah (sungguh-sungguh), dan yang beribadah (bersama) dengan hakikat (menjadi) anugerah dengan pemberian Allah, dan jauh banget (perbedaannya) antara mujahadah (sungguh-sungguh) dengan minah (pemberian Allah swt)].

12)             AL QOOIMU MA’AL MUJAHADATI MAUJUDUN BILLAHI TA’ALA, WAL QOOIMU MA’AL MINNATI MAFQUUDUN.
[Yang beribadah dengan mujahadah (sungguh-sungguh) berada dengan Allah Ta’ala, dan yang beribadah dengan minnah (pemberian) sudah sirna].

13)             AL A‘MALU MUTA’ALIQUN BISY SYAR’I, WAT TAWAKKULU MUTA’ALLIQUN BIL IMAN, WAT TAUHIDU MUTA’ALLIQUN BIL KASYFI.
[Amal-amal itu berhubungan dengan syari’at, tawakal itu berhubungan dengan iman, dan tauhid itu berhubungan dengan kasyaf (terbukanya pengetahuan ilahiyah)].

14)             AN NAASU TAAIHUUNA ‘ANIL HAQI TA’ALA BIL ‘AQLI  WA ‘ANIL AKHIROTI BIL HAWAA.
[Manusia bingung dengan akalnya dari (mengenal) Allah Yang Maha Benar dan Maha Agung, dan nafsunya dari (mendapatkan) akhirat].

15)             WA MATAA THILABTAL HAQQO BIL ‘AQLI DLOLTA, WA MATAA THOLABTAL AKHIROTA BIL HAWAA DLOLTA.
[Ketika kamu mencari Allah Yang Maha Benar dengan akal, maka kamu tersesat. Dan ketika kamu mencari akhirat dengan hawa nafsu, maka kamu tersesat]

16)             AL MU’MINU YANDHURU BINURILLAHI TA’ALA, WAL ‘ARIFU YANDHURU BIHI.
[Orang mu’min melihat dengan cahaya Allah Ta’ala, dan orang ‘arif melihat dengan Allah Ta’ala]

17)             MAA DUMTA ANTA MA’AKA BINAA AMARNAAKA, FAIDZAA AFNAITA BINA ‘ANKA TAWALAINAAKA.
[Selagi kamu, dirimu, bersamamu dengan-KU, maka AKU perintahkan kamu (menjalankan syari’at). Dan ketika dirimu sirna dengan diri-KU, maka AKU biarkan dirimu seadanya].

18)             MAA TAWALLAAHUM ILLA BA’DA FANAIHIM.
[Allah awt tidak akan menjadikan wali pada mereka (salikin/orang yang berjalan menuju-NYA) kecuali setelah kefana (sirna)an mereka]. 

19)             MAA DUMTA ANTA ANTA FA ANTA MURIDUN, FA IDZA AFNAAKA FA ANTA MURODUN.
[Selagi dirimu adalah dirimu semata, maka kamu seorang murid. Kemudian ketika Allah swt mefanakanmu, maka kamulah yang di kehendaki].

20)             AL YAQIINU AL ADWAMU GHOIBATUKA ‘ANKA WA WUJUDUKA BIHI.
[Yakin itu yang paling langgeng; hilangmu dari dirimu dan adamu dengan-NYA].

21)             KAM BAINA MAA TAKUUNU BI AMRIHI WA BAINA MAA TAKUUNU BIHI.
[Seberapa banyak masa keberadaanmu dengan perintah-NYA dan masa keberadaanmu dengan-NYA].

22)             IN KUNTA BI AMRIHI HADLO’AT LAKAL ASBABU, WA IN KUNTA BIHI TADLOFDLO’AT LAKAL AKWANU.
[Jika dirimu bersama perintah-NYA, maka segala sebab patuh padamu. Dan jika dirimu berada bersama-NYA, maka seluruh semesta tunduk padamu]. 

23)             AWWALUL MAQOOMAATI ASH SHOBRU ‘ALAA MURODIHI, WA AUSATHUHA AR RIDLO BI MURODIHI, WA AKHIRUHA ANTAKUUNA ANTA BI MURODIHI.
[Permulaan makom (kedudukan) adalah bersabar atas kehendak-NYA, pertengahan makom adalah ridlo dengan kehendak-NYA, dan makom terakhir adalah keberadaanmu (selalu) dengan kehendak-NYA].

24)             AL ILMU THORIQUL ‘AMAL, WAL ‘AMALU THORIQUL ‘ILMI, WAL ‘ILMU THORIQUL MA’RIFAH, WAL MA’RIFATU THORIQUL KASYFI, WAL KASYFU THORIQUL FANAA.
[Ilmu itu jalan beramal, amal itu jalan ilmu, ilmu itu jalan makrifat, makrifat itu jalan kasyaf, dan kasyaf itu jalan fana].

25)             MAA SHOLAHTA LANAA MAA DAMAA FIIKA BAQIATUN LISAWWANAA FAIDZA HAWALATIS SAWAA ‘ANKA AFNAINAKA ‘ANKA FASHOLAHTA LANA FAAWIDUN GHINAAKA SIRRUNAA.
[Tidak patut dirimu bagi-KU selagi masih ada dalam dirimu sisa tujuan-KU. Ketika tujuan itu telah hilang darimu, AKU akan sirnakan dirimu darimu. Saat itulah kamu patut bagi-KU, kamu peroleh kekayaanmu sebagai rahasia-KU].

26)             IDZAA LAM YABQO ‘ALAIKA HARKATUN LINAFSIKA KAMILA YAQIINUKA, WA IDZA  LAM YABQO LAKA WUJUDUKA KAMILA TAUHIDUKA.
[Ketika gerak tidak tetap atasmu untuk dirimu, maka sempurna yakinmu. Dan ketika wujudmu tidak tetap bagimu, maka sempurna tauhidmu].

27)             AHLUL BATHINI MA’AL YAQIIN WA AHLUDH DHOHIRI MA’AL IMAN.
[Ahli batin itu bersama yakin dan ahli dhihir itu bersama iman].

28)             FA MATAA TAHARROKA QOLBU SHOHIBUL YAQIIN, NAQOSHO YAQIINUHU, WA MATAA YAKHTURU LAHU KHOOTIRUN KAMILA YAQIINUHU. WA MATAA TAHARROKA QOLBU SHOHIBIL IMAN BI GHOIRIL AMRI, NAQOSHO IMANUHU. WA MATAA TAHARROKA BIL AMRIL ILAHIYYI WA QOOMQ BIHI KAMILA IMNUHU.
[Ketika hati Shohibul Yaqin (Pemilik Yakin) bergerak-gerak, maka keyakinannya berkurang. Apabila hati Shohibul Yakin merasa khawatir oleh suatu kekhawatiran, maka sempurna keyakinannya. Apabila hati pemilik iman bergerak-gerak dengan tanpa perintah, maka telah berkurang imannya. Dan bila bergerak-gerak dengan perintah ilahiyah dan menetapi perintahitu, maka telah sempurna imannya].

29)             MA’SHIYATU AHLIL YAKIN KUFRUN, WA MA’SHIYATU AHLIL IMAN NAQSHUN.
[Maksiat Ahli Yakin itu kekufuran, dan maksiat Ahli Iman itu kekurangan].

30)             AL MUTTAQIY MUJTAHIDUN WAL MUHIBBU MUTTAKILUN WAL ‘AARIFU SAAKINUN WAL MAUJUUDU MAFQUUDUN.
[Muttaqi (petakwa-orang yang takwa) itu mujtahid (orang yang bersungguh-sungguh), Muhib (Pecinta-orang yang cinta) itu mutakil (orang yang pasrah), ‘Arif (orang yang kenal Allah) saakin itu (orang yang tenang, dan yang ada itu tiada].

31)             LAA SUKUUNA LITAQIN WA LAA HARKATA LI MUHIBBIN WA LAA ‘AZMA LI ‘ARIFIN WA LAA WUJUDA LI MAFQUDIN.
[Tiada ketenangan bagi orang yang takwa, tiada gerak bagi orang yang cinta, tiada kehendak bagi orang yang kenal, tiada bentuk bagi orang hilang].

32)             MAA TAHSHULUL MAHABBATU ILLAA BA‘DAL YAQIINI.
[Cinta tidak akan berhasil kecuali setelah yakin].

33)             WAL MUHIBBUSH SHOODIQU QOD KHOLAA QOLBUHU ‘AMMA SIWAAHU, WA MAADAAMA ‘ALAIHI BAQIYATU MAHABBATIN LI SIWAAHU FAHUWA NAAQISHUL MAHABBAH.
[Pecinta Sejati sungguh telah kosongkan hatinya untuk selain DIA. Sewaktu masih ada sisa cinta pada yang selain DIA dalam hatinya, maka cintanya berkurang].

34)             MAN TALADZADZA BIL BALAAI FAHUWA MA’AHU MAUJUDUN, WA MAN TALDZADZA BIN NA’MAAI FAHUWA MA’AHA MAUJUDUN, FAIDZA AFNAAHU ‘ANHUMA DZAHABAT TALADZUDZU BIL BALAAI WAN NA’MAAI.
[Siapa yang berasa nikmat dengan bencana maka dia ada bersamanya. Dan siapa yang berasa nikmat dengan kebaikan maka dia ada bersamanya. Kemudian ketika Allah sirnakan dia dari bencana dan kebaikan, maka hilang kelezatan dengan bencana dan kebaikan].

35)             AL MUHIBBU ANFAASHU HIKMATAN, WAL MAHUBBU ANFAASAHU QUDROTAN. [Pecinta memiliki hal terindah berupa kebijakan, dan Yang Dicinta memeiliki hal terbaik berupa kekuasaan].

36)             AL ‘IBADATU LIL MU’AWADLOOTI WAL MAHABBATU LIL QURUBATI.
[Ibadah itu untuk penggantian dan cinta itu untuk pendekatan].

37)             WA’LAM A’DADTU LI ‘IBADIYASH SHOLIHIN MAA LAA ‘AINUN RO’AT WA LAA UDUNUN SAMI’AT WA LAA KHOTHORUN ‘ALAA QOLIL BASYARI.
[Ketahuilah! AKU sediakan bagi hamba-hamba-Ku yang sholeh, ada sesuatu yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia].

38)             LAMAA ARODUUNI BIY A’THOITUHUM MAA LAA ‘AINUN RO’AT WA LAA UDUDUN SAMI’AT.
[Ketika mereka mengharapkan-KU dengan-KU, maka AKU berikan pada mereka sesuatu yang tidak pernh terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga].

39)             IDZA AFNAAKA ‘AN HAWAAKA BIL HUKMI WA ‘AN IRODATIKA BIL ‘ILMI TASHIRU ‘ABDAN SHORFAN LAA HAWAA WA LAA IRODATA, FA HIINAIDZIN YAKSYIFU LAKA  FATADLMAHILLUL ‘UBUDIYYATA FIL WAHDANIYYAHTI FAYAFNAL ‘ABDU WA YABQOR ROBBU ‘AZZA WA JALLA.
[Ketika Allah lenyapkan dirimu dari hawa-nafsumu dengan ketetapan dan dari kehendakmu dengan ilmu, maka kamu akan menjadi hamba sejati (murni), kemudian ketika seperti itu, maka dirimu akan terbuka, kemudian ibadah akan sirna dalam sifat ketunggalan (wahdaniyyah), maka sirna hamba dan kekal Allah Yang Maha Mulia dan Agung].

40)             ASY SYARI’ATU KULLUHAA QOBDLUN WAL ‘ILMU KULLUHU BASTHUN WAL MA’RIFATU KULLUHA DILAALUN.
[Syari’at itu semuanya genggaman, ilmu itu semuanya keluasan, dan makrifat itu semuanya petunjuk].

41)             THORIIQUNAA MAHABBATUN LAA ‘AMALA WA FANAAUN LAA BAQOOUN.
[Jalan (tarek) kami adalah cinta, bukan amal; dan (fana) sirna, bukan kekal].

42)             IDZA DAKHOLTA FIL ‘AMAL KUNTA LAKA, WA IDZA DAKHOLTA FIL MAHABBATI KUNTA LAHU.
[Ketika kamu masuk dalam amal, maka kamu untuk dirimu. Dan ketika kamu masuk dalam cinta, maka kamu bagi-NYA].

43)             AL ‘AABIDU ROO’IN LI ’IBADATIHI WAL MUHIBBU ROO’IN LI MAHABBATIHI.
[Orang yang beribadah melihat ibadahnya dan orang yang cinta (pecinta) melihat cintanya].

44)             IDZA ‘AROFTAHU KAANAT ANFAASUHU BIHI WA HARKAATUKA LAHU, WA IDZA JAHILTAHU KAANAT HARKAATUKA LAKA.
[Ketika kamu mengenal-NYA, maka itu sebaik-baik keberadaanmu dengan-NYA dan seluruh gerakmu untuk-NYA. Dan ketika kamu tidak mengenal-NYA, maka seluruh gerakmu bagi dirimu sendiri]

45)             AL ‘AAIDU MAA LAHU SUKUUNUN, AZ ZAAHIDU MAA LAHU ROGHBATUN, WASH SHODIIQU MAA LAHUU IRTIKAANUN, WAL ‘ARIFU MAA LAHU HAULUN WA LAA QUDROTUN WA LAA IKHTIYAARUN WA LAA IRDATUN WA LAA HARKATUN WA LAA SUKUUNUN, FAL MAUJUDU MAA LAHU WUJUDUN.
[Orang ahli ibadah itu  tidak punya diam, orang yang benci dunia itu tidak punya kesenangan, orang yang benar itu tidak condong, dan orang yang kenal Allah (‘arif) itu tidak punya daya, kekuatan, usaha, kehendak, gerak, dan diam. Maka yang diadakan itu tidak berada].

46)             IDZA ISTA’NASTA BIHI ISTAUHASTA MINKA.
[Ketika kamu merasa tentram dengan-NYA, maka kamu merasa gelisah dengan dirimu sendiri]

47)             MAN ISYTAGHOLA BINAA LAHU A’MAINAHU, WA MAN ISYTAGHOLA BINA LANAA ABSHORNAAHU.
[Orang yang sibuk dengan-KU karena dirinya, maka dia akan AKU butakan. Dan siapa yang sibuk dengan-KU karena diri-KU, maka dia akan AKU beri penglihatan].

48)             IDZA ZAALA HAWAAKA YAKSYIFU LAKA ‘AN BABIL HAQIQOTI FA TAFNAA IRODATUKA FA YAKSYIFU LAKA ‘ANIL WAHDANIYYATI FA TAHAQQOQO ANNAHU HUU BILAA ANTA.
[Ketika hawa-nafsumu telah hilang, maka akan terbuka bagimu dari pintu hakikat, kemudian sirna kehendakmu, lalu terbuka bagimu dari sifat wahdaniyyah (ketunggalan), maka tampak nyata sesungguhnya DIA itu adalah DIA, dengan tanpa dirimu (bukan kamu)].

49)             IN SALLAMTA ILAIHI QOROBAKA WA IN TANAZAA’AHU AB’ADA LAKA.
[Jika kamu pasrahkan pada-NYA, maka DIA akan dekati kamu. Dan bila kamu berselisih dengan-NYA, maka DIA akan menjauhi kamu].

50)             IN TAQORROBTA BIHI QORROBAKA, WA IN TAQORROBTA BIKA AB’ADAKA.
[Jika kamu mendekati-NYA dengan diri-NYA maka DIA akan mendekati dirimu. Dan jika kamu mendekatinya dengan dirimu maka DIA akan menjauh darimu].

51)            IN THOLLABTAHU LAKA KALLAFAKA, WA IN THOLLABTAHU LAHU DALLA LAKA.
[Jika kamu mencari-NYA untukmu, maka DIA akan membebanimu; dan jika kamu mencari-NYA karen diri-NYA, maka DIA akan memberimu petunjuk].

52)            QURBUKA KHURUJUKA MINKA, WA BU’DUKA WUQUFUKA MA’AKA.
[Dekatmu (dengan-NYA) adalah keluarmu dari dirimu, dan jauhmu (dari-NYA) adalah berhentimu pada dirimu sendiri].

53)            IN JI`TA BI LAA ANTA QOBILAKA, WA IN JI`TA LAKA HAJABAKA.
[Jika kamu datang tanpa dirimu, maka DIA akan menerimamu; dan jika kamu datang karenamu, maka DIA akan menghalangimu].

54)            ‘AMILUN LAA YAKAADU YAKHLUSHU MIN RU`YATI ‘AMALIHI, FAKUN MIN QOBIILIL MINNAH LAA MIN QOBIILIL ‘AMAL.
[Pengamal jarang yang lepas dari melihat amalnya, maka jadilah kamu dari sisi anugerah, bukan dari sisi amal].   

55)            IN ‘AROFTAHU SAKNTA, WA IN JAHILTAHU TAHARROKTA.
[Jika kamu mengetahui-NYA, maka kamu akan tenang; dan jika kamu mengasingi-NYA, maka kamu akan gelisah].

56)            FAL MUROODU AN YAKUUNU WA LAA TAKUUNU ANTA.
[Yang diharapkan adalah keberadaan-NYA dan bukan keberadaanmu, dirimu].

57)            AL-‘AWAAMU A’MAALUHUM MUTTAHAMUN, FAL KHOWASHU A’MAALUHUM QURUBAATUN, WA KHOWASHUL KHOWAASH A’MAALUHUM DAROJAATUN.
[Kaum Awam amalannya dicurigai, Kaum Khusus amalannya pendekatan, dan Kaum Sangat Khusus amalannya kedrajatan (kenaikan makom].

58)            KULLAMAA IJTANABTA HAWAAKA QOWIYA IIMAANUKA, WA KULLAMA IJTANABTA DZATAKA QOWIYA TAUHIDUKA.
[Ketika kamu jauhi hawa-nafsumu, maka imanmu bertambah kuat; dan ketika kamu jauhi dirimu, maka tauhidmu bertambah kuat].

59)            AL-KHOLQU HIJAABUN, WA ANTA HIJAABUN, WAL HAQQU LAISA BI MAHJUUBIN ‘ANKA, WA HUWAA MUHTAJIBUN ‘ANKA BIKA, WA ANTA MUHTAJIBUN BIKA, WA ANTA MAHJUBUN ‘ANKA BIHI, FAN FASHIL ANTA ‘ANKA TASYHAD.
[Makhluk semua adalah dinding, dan kamu adalah dinding; Allah Yang Maha Nyata tidak terhalang darimu, DIA terhalang darimu olehmu sendiri, dan kamu terhalang dengan dirimu sendiri, dan kamu terhalang darimu dengan-NYA, maka pisahkanlah dirimu darimu, maka kamu akan menyaksikan-NYA]. 

*** MATAN RISALAH RUSLANIYAH ini di (syarahi) komentari oleh: 1) ABU YAHYA ZAKARIYA AL-ANSHORI AL-SYAFI’I dengan nama FATHUR ROHMAN, 2) AL-SYEKH AL-IMAM AL-ALIM AL-‘ALAMAH AL-BAHRU AL-FAHAAMAH RUKNUDDIN ‘ABDUL QUDDUS AL-HANAFI AL-HUSENI dengan nama JAM’UL BAHRAIN *** 

MATAN RISALAH RUSLANIYAH (Pengajian Pertama)


MATAN RISALAH RUSLANIYAH

Berkata Syekh Ruslan:
1)     KULLUKA SYIRKUN KHOFIYUN .
[Keseluruhanmu adalah syirik yang samara].

2)     WA MAA YUBAYYINU LAKA TAUHIDUKA ILLA IDZA KHOROJTA ‘ANKA.
[Dan tidak akan bisa nyata bagimu tauhidmu itu kecuali kamu keluar dari dirimu sendiri].

3)     KULLAMAA AKHLASHTA YAKSYIFU LAKA ANNAHU HUU LAA ANTA TASTAGHFIRU MINKA
[ketika kamu dapat melepaskan dirimu darimu, maka akan tampak bagimu bahwa sesungguhny Dia adalah Dia, bukan dirimu yang mohon ampunan darimu].

4)     WA KULLAMA WAJADTA NAU’AN MINHA, BAANA LAKAS SYIRKU FATAJIDUHU FII KULLI WAQTIN TAUHIDUN AUW IMANUN.
[Pada saat kamu temukan satu macam dari itu, maka syirik nyata bagimu; maka kamu temukan syirik itu pada setiap saat  berupa tauhid atau iman].

5)     WA KULLAMAA KHOROJTA MINHU, ZAADA IAMAANUKA. WA KULLAMAA KHOROJTA MINHU, ZAADA YAQINUKA. YAA ASIRUS SYAHWATI WAL ‘IBADAH YAA ASIRUL MAQOMATI WAL MUKAASYAFATI, ANTA MGHRURUN ANTA MASYGUULUN BIKA ‘ANHU. AINAL ISYTIGHOLU BIHI ‘ANKA, WAHUA JALLA WA ‘AZZA HADLIRUN NAADHIRUN, WAHUA MA’AKUM AINAMAA KUNTUM FI(DU)NYA WAL AAKHIROH.
[Ketika kamu keluar dari dirimu, maka bertambahlah imanmu. Dan ketika kamu keluar dari dirimu, maka bertambahlah yakinmu. Wahai tahanan syahwat dan ibadah! Wahai tahanan makom (kedudukan) dan mukasyafah (pengetahuan)! Kamu tertipu dan tersibukan dengan dirimu sendiri (sehingga) jauh dari-Nya. Kapan dan dimana kamu sibuk dengan-Nya (hingga) kamu jauhi dirimu? DIA Yang Maha Mulya dan Agung (selalu) hadir dan melihat, DIA bersamamu dimanapun kamu berada di dunia dan akhirat].
  
6)     IDAA KUNTA MA’AHU HAJABAKA ‘ANKA, WA IDZAA KUNTA MA’AKA ISTA’BADAKA LAHU.
[Ketika kamu bersama-NYA, DIA akan menghalangimu darimu. Dan ketika kamu bersamamu, maka DIA akan menjadikanmu hamba bagi diri-NYA].

7)     AL IMANU KHURUJUKA ‘ANHU. WAL YAQINU KHURUJUKA ‘ANKA.
[Iman itu keluarmu dari-NYA. Dan yakin itu keluarmu darimu].

8)     WA IDZAA ZADA IMANUKA NAQOLTA MIN HAALIN ILAA HAALIN. WA IDZA ZAADA YAQINUKA NAQOLTA MIN MAQOOMIN ILAA MAQOOMIN.
[Ketika imanmu bertambah, maka kamu akan berpindah daru satu keadaan pada keadaan yang lain. Dan ketika yakinmu bertambah, maka kamu akan berpindah dari satu makom (kedudukan) pada makom (kedudukan) yang lain].

9)     ASYARI’ATU LAKA HATTA TATHLUBUHU MINHU. WAL HAQIQOTU LAHU HATTA TATHLUBUHU BIHI LAHU JALLA WA ‘AZZA HAITSU LAA HIINA WA LAA AINA.
[Syari’at itu bagimu hingga kamu mencarinya dari-NYA. Hakikat itu bagi-NYA hingga kamu mencarinya dengan-NYA bagi diri-NYA Yang Maha Agung dan Mulia tidak terwaktu dan tertempat].

10)   FAS SYARI’ATU LAHAA HUDUUDUN WA JIHAATUN, WAL HAQIQOTU LAA HADDA WA LAA JIHATA.
[Maka syari’at itu punya batasan dan arah, dan hakikat itu tidak ada batas dan arahnya].

11)   AL QOOIMU MA’AS SYARI’ATI TAFADLULUN ‘ALAIHI BIL MUJAHADATI, WAL QOOIMU MA’AL HAQIQOTI TAFADLULUN ‘ALAIHI BIL MINNATI, WA SYATTAANA BAINAL MUJAHADATI WAL MINNATI .
[Yang beribadah (bersama) dengan syari’at itu (menjadi) anugerah dengan mujahadah (sungguh-sungguh), dan yang beribadah (bersama) dengan hakikat (menjadi) anugerah dengan pemberian Allah, dan jauh banget (perbedaannya) antara mujahadah (sungguh-sungguh) dengan minah (pemberian Allah swt)].

12)   AL QOOIMU MA’AL MUJAHADATI MAUJUDUN BILLAHI TA’ALA, WAL QOOIMU MA’AL MINNATI MAFQUUDUN.
[Yang beribadah dengan mujahadah (sungguh-sungguh) berada dengan Allah Ta’ala, dan yang beribadah dengan minnah (pemberian) sudah sirna].

13)   AL A‘MALU MUTA’ALIQUN BISY SYAR’I, WAT TAWAKKULU MUTA’ALLIQUN BIL IMAN, WAT TAUHIDU MUTA’ALLIQUN BIL KASYFI.
[Amal-amal itu berhubungan dengan syari’at, tawakal itu berhubungan dengan iman, dan tauhid itu berhubungan dengan kasyaf (terbukanya pengetahuan ilahiyah)].
  
14)   AN NAASU TAAIHUUNA ‘ANIL HAQI TA’ALA BIL ‘AQLI  WA ‘ANIL AKHIROTI BIL HAWAA.
[Manusia bingung dengan akalnya dari (mengenal) Allah Yang Maha Benar dan Maha Agung, dan nafsunya dari (mendapatkan) akhirat].


KATA PENGANTAR


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami, Yayasan Pesambangan Jati, dapat menyusun Proyek Proposal dengan judul “Proposal Pembangunan”  Pondok Pesantren Pesambangan Jati Blok Simuprit RT 02 RW 02 Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
Dengan semangat perjuangan untuk membangun Cirebon dan rasa prihatin yang mendalam terhadap pergeseran nilai-nilai ajaran Islam ditengah masyarakat, kami merasa terpanggil untuk mengadakan suatu kegiatan pendidikan Islam yang berpijak pada kitabullah dan sunnaturrosulillah dalam kerangka budaya Cirebon yang pernah menjadi pusat pergerakan Wali Sanga. Kami merasa, perjuangan dan hasyrat tersebut tidak akan maksimal tanpa adanya suatu lembaga yang bernaung dibawah badan hukum.
Dengan alasan tersebut diatas, kiranya kami memandang perlu untuk mengajukan proposal bantuan dana infaq (hibah) dalam usaha Pembangunan Pondok Pesantren Pesambangan Jati yang sedang kami rintis.
Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu kami baik moril maupun materil, semoga hal ini menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Amin.

ANGGARAN BIAYA


ANGGARAN BIAYA

Nama Proyek       : Pembangunan Komplek Pesantren Pasambangan Jati
Alamat Proyek     : Blok Simuprit RT 02 RW 02
                              Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

No.
Jenis Barang dan Tenaga
Satuan
Harga Satuan
Jumlah (Rp)

(@Rp)

1
Batu Kali
150
rit
  210,000
31,500,000

2
Batu Merah
180000
biji
 400
      72,000,000

3
Besi 10 inch
2000
bt
 45,000
90,000,000

4
Besi 12 inch
800
bt
 49,000
39,200,000

5
Besi 8 inch
3000
bt
    28,000
84,000,000

6
Besi 6 inch
900
bt
    16,000
14,000,000

7
Besi 16 inch
120
bt
      76,000
9,000,000

8
Besi Pagar
115
m
        700,000
80,500,000

9
Pasir Pasang
3000
rit
       180,000
540,000,000

10
Pasir Urug
147
rit
        160,000
23,000,000

11
Seplit (batu beton)
340
rit
     500,000
170,000,000

12
Kayu Kusen Kamper
50
kubik
  4,500,000
225,000,000

13
Kayu Kap
40
kubik
 2,500,000
100,000,000

14
Kayu Reng
400
ikat
 200,000
80,000,000

15
Kayu Kaso 5 x 7 cm
750
ikat
120,000
28.800.000

16
Kayu Kaso 4 x 6 cm
288
ikat
80,000
23.040.000

17
Papan Risplang
48
bt
  80,000
90,000,000

18
Papan Cor
2500
batang
 25,000
62,500,000

19
Semen
5000
sak
  50,000
250,000,000

20
Kawat Tali
400
kg
  15,000
6,000,000

21
Paku
1500
kg
 16,000
24,000,000

22
Keramik
1500
m2
48,000
72,000,000

23
Daun Jendela
340
stel
       450,000
153,000,000

24
Daun Pintu
90
stel
   2,000,000
180,000,000

25
Plamur Tembok
50
kaleng
     210,000
10,500,000

26
Menie Kayu
20
kaleng
  25,000
500,000

27
Cat Tembok 25 kg
65
kaleng
 370,000
24,050,000

28
Cat Kayu ukuran 1 kg
145
kaleng
    60,000
8,700,000

29
Plamir Kayu (Impra)
35
Kaleng 
 50,000
1,750,000

30
Karpus
980
biji
5,000
4,900,000

31
Genteng Munir
32600
buah
3,000
97,800,000

32
Triplek
500
lembar
120,000
60,000,000

33
Paralon 2 in
300
batang
 45,000
13,500,000

34
Bilboard 2 x 4 m
60
buah
350,00
21,000,000

35
Paving Blok
300
m
     35,000
10,000,000

36
Tenaga Tukang 15org
1080
hari
45,000
729,000,000

37
Tenaga Kernet 45org
1080
hari
  35,000
1,701,000,000

JUMLAH TOTAL
5,130,000,000
REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA :
1.
Jumlah Material2,700,240,000

2.
Jumlah Tenaga Kerja2,430,000,000

Jumlah Total

5,130,000,000


Terbilang : Lima Milyard Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah.